AEA Papers and Proceedings

ISSN 2574-0768 (Print) | ISSN 2574-0776 (Online)

Menu

How FinTech Enters China's Credit Market

  • Harald Hau
  • Yi Huang
  • Hongzhe Shan
  • Zixia Sheng
AEA Papers and Proceedings
vol. 109, May 2019
(pp. 60–64)
Download Full Text PDF